گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

قیمت روز کاه

استان تهران

کاه گندم درجه یک 600 تومان

کاه کندم درجه دو 500 تومان

کاه عدس 800 تومان

کاه جو 400 تومان

استان همدان

کاه گندم درجه یک 500 تومان

کاه کندم درجه دو 450 تومان

کاه عدس 720 تومان

کاه جو 330 تومان

استان گلستان

کاه گندم درجه یک 450 تومان

کاه کندم درجه دو 300 تومان

کاه عدس 700 تومان

کاه جو 300 تومان

استان خراسان جنوبی

کاه گندم درجه یک 600 تومان

کاه کندم درجه دو 400 تومان

کاه عدس 850 تومان

کاه جو 450 تومان

استان خراسان رضوی

کاه گندم درجه یک 600 تومان

کاه کندم درجه دو 400 تومان

کاه عدس 850 تومان

کاه جو 450 تومان

استان خراسان شمالی

کاه گندم درجه یک 500 تومان

کاه کندم درجه دو 400 تومان

کاه عدس 700 تومان

کاه جو 350 تومان

استان مازندران

کاه گندم درجه یک 600 تومان

کاه کندم درجه دو500 تومان

کاه عدس 670 تومان

کاه جو 410 تومان

استان ایلام

کاه گندم درجه یک 520 تومان

کاه کندم درجه دو 450 تومان

کاه عدس 800 تومان

کاه جو 400 تومان

استان کردستان

کاه گندم درجه یک 350 تومان

کاه کندم درجه دو 250 تومان

کاه عدس 700 تومان

کاه جو 250 تومان

استان کرمانشاه

کاه گندم درجه یک 350 تومان

کاه کندم درجه دو 250 تومان

کاه عدس 700 تومان

کاه جو 250 تومان

قیمت روز یونجه

استان تهران

قیمت یونجه درجه یک 1200 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان همدان

قیمت یونجه درجه یک 1200 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان گلستان

قیمت یونجه درجه یک 1100 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1050 تومان

قیمت یونجه تابیده 1200تومان

 

استان خراسان جنوبی

قیمت یونجه درجه یک 1200 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان خراسان رضوی

قیمت یونجه درجه یک 1200 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان خراسان شمالی

قیمت یونجه درجه یک 1100تومان

قیمت یونجه درجه دو 1050تومان

قیمت یونجه تابیده 1150تومان

 

استان مازندران

قیمت یونجه درجه یک 1200 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان ایلام

قیمت یونجه درجه یک 1150 تومان

قیمت یونجه درجه دو 1100 تومان

قیمت یونجه تابیده 1300 تومان

 

استان کردستان

قیمت یونجه درجه یک 1100تومان

قیمت یونجه درجه دو 1050تومان

قیمت یونجه تابیده 1200تومان

 

استان کرمانشاه

قیمت یونجه درجه یک 1100تومان

قیمت یونجه درجه دو 1050تومان

قیمت یونجه تابیده 1200تومان

 

قیمت جو

استان تهران

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان همدان

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان گلستان

جوی محلی هر کیلو 1050 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 970 توامن

استان خراسان جنوبی

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان خراسان رضوی

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان خراسان شمالی

جوی محلی هر کیلو 1050 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان مازندران

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 950 توامن

استان ایلام

جوی محلی هر کیلو 1100 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان کردستان

جوی محلی هر کیلو 1050 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

استان کرمانشاه

جوی محلی هر کیلو 1050 تومان

جوی وارداتی هر کیلو 1000 توامن

قیمت ذرت علوفه ای

استان تهران

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان همدان

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان گلستان

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان خراسان جنوبی

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان خراسان رضوی

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان خراسان شمالی

ذرت علوفه ای درجه یک 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 170تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 140تومان

استان مازندران

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان ایلام

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان کردستان

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان

استان کرمانشاه

ذرت علوفه ای درجه یک 200 تومان

ذرت علوفه ای درجه دو 180 تومان

ذرت علوفه ای درجه سه 150 تومان